REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW INTEGRACYJNYCH TYPU “HANDBIKE”

[Obowiązuje od 2014-05-01]

 I.

Postanowienia ogólne:

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez użytkowników z rowerów
 z napędem ręcznym (handbike) oraz tradycyjnych, zwanych dalej: „Rowerami", a także zakres praw i odpowiedzialności Operatora Wypożyczalni.

 

2. Wypożyczalnia Rowerów Integracyjnych typu “handbike” jest własnością Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zwanego dalej “Operatorem” z siedzibą we Wrocławiu 53-609, ul. Fabryczna 29-31, lok. 011 (budynek A).

 

3. Regulamin WRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.roweryintegracyjne.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/RoweryIntegracyjne w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać również
 w siedzibie Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych typu handbike przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu.

 
II.

Definicje:

1. Regulamin - niniejszy regulamin opisujący reguły korzystania, warunki, zakres praw
 i odpowiedzialności, którego akceptacja, po zapoznaniu się z nim, stanowi warunek korzystania z zasobów Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych.
 

2. Umowa - umowa Wypożyczającego z Operatorem Wypożyczalni, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określonew Regulaminie. Uznaje się, że Umowa zostaje zawarta
 w momencie akceptacji Regulaminu.
 

3. Operator Wypożyczalni - organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Operatorem Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych jest Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 
4. Rower typu “handbike” - rower trzykołowy z napędem ręcznym przeznaczony dla osób
 z niepełnosprawnością ruchową i nie tylko.

 
5. Wypożyczalnia Rowerów Integracyjnych typu “handbike” – infrastruktura techniczna ((teren Wypożyczalni, wiata rowerowa, rowery, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne) umożliwiająca wypożyczanie rowerów integracyjnych typu “handbike” zwana w skrócie Wypożyczalnią z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31.

 
6. Wypożyczający - klient Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych, który zaakceptował Regulamin i warunki umowy.

 
7. Grupa Rowery Integracyjne - Wolontariat - grupa na Facebooku, która skupia w sobie osoby chętne do asystowania przy przejażdżkach rowerowych osobom
 z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać
 z nieodpłatnej pomocy asystenta (wolontariusza).

 
8. Biuro Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych - miejsce kontaktu Wypożyczającego
 z Operatorem Wypożyczalni. Znajduje się pod adresem: Wyższa Szkoła Bankowa
 we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, lok. 011 (budynek A).

 
9. Identyfikator Klienta – osobisty numer zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego klienta, który to numer Wypożyczający zdefiniuje podczas wypożyczania roweru i zostanie zapisany w systemie Wypożyczalni.
W przypadku nie posiadania telefonu komórkowego będzie to numer nadany przez Operatora Wypożyczalni.

 III.

Procedura zabezpieczająca:

1.  Rowery są przeznaczone dla:

- osób posiadających wszelkiego rodzaju ograniczenia, które nie pozwalają im korzystać
 ze standardowych rowerów;

- opiekunów/asystentów/wolontariuszy osób z niepełnosprawnością;

- sympatyków rowerów typu “handbike”.

 
2. Wypożyczający rower typu “handbike” posiadający niepełnosprawność ruchową, która uniemożliwia mu poruszanie się bez wózka lub innych niezbędnych przedmiotów może korzystać z zasobów wypożyczalni pod warunkiem obecności opiekuna/asystenta/wolontariusza podczas przynajmniej trzech pierwszych wypożyczeń rowerów typu “handbike”. Zapis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie z niepełnosprawnością.

 
3. Wypożyczający ma prawo skontaktować się z Operatorem Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych w celu poproszenia
o ustanowienie asystenta lub samodzielnie skorzystać
 z obecności Grupy na Facebooku - Rowery Integracyjne - Wolontariat, gdzie może znaleźć wolontariusza, który zgodzi się przyjąć rolę asystenta przy wspólnych przejażdżkach rowerowych.
 

4. Rowery są udostępniane (wypożyczane) nieodpłatnie w wyznaczonym czasie i miejscu do swobodnego użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów/asystentów/wolontariuszy/przyjaciół zarówno w siedzibie Wypożyczalni jak i po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

 
5. Udostępnienie rowerów odbywa się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy stronami,
 tj. Stowarzyszeniem Absolwentów WSB we Wrocławiu a wypożyczającym po wcześniejszej akceptacji Regulaminu (tylko za pierwszym razem, jeśli nie zmienią się warunku Regulaminu)
 i podpisaniu karty wypożyczenia (każdorazowo).

 
6. Wypożyczający w momencie wypożyczenia roweru jest zobowiązany do:

- okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz udostępnienia go w formie kserokopii do rejestracji (przy każdym ponownym wypożyczeniu wystarczy jedynie okazać w.w. dokument);

- zapoznania się z Regulaminem i jego pisemnej akceptacji; akceptacja Regulaminu możliwa jest również elektronicznie na stronie z niniejszym Regulaminem;

- pozostawienia numeru telefonu komórkowego, który Wypożyczający powinien posiadać ze sobą podczas przejażdżek rowerowych;

- określenia Operatorowi Wypożyczalni planowanego czasu wypożyczenia roweru; czas korzystania z roweru nie może przekraczać 12 godzin (wyłączając przypadki specjalne, które wymagają pisemnej zgody Operatora);

- wskazania Operatorowi Wypożyczalni trasy lub przybliżonego terenu, po którym Wypożyczający będzie się poruszał na rowerze, jeśli obszar ten znajduje się poza granicami miasta Wrocławia.

 
7. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed wypięciem z miejsca postojowego wybranego roweru, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.

 
8. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia usterki Operatorowi Wypożyczalni.

 
9. Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Wypożyczający mógł dostrzec niesprawność roweru.
 

10. Wymaga się, by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z Operatorem Wypożyczalni telefon komórkowy.


 11. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z zasobów Wypożyczalni, ale tylko po uprzednim przekazaniu Operatorowi Wypożyczalni pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (obecność obowiązkowa z małoletnim Wypożyczającym) na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

 12. Zabronione jest korzystanie z zasobów Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają

lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

 
13. Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu. Wypożyczający bierze odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone rowery, a także za osoby, które będą je użytkować.

 14. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest bezpłatne lub odpłatne użytkowanie zasobów Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych:

- w trakcie imprez sportowych lub rekreacyjnych - dla uczestników;

- w trakcie pokazów;

- w innych okolicznościach ustalonych z Operatorem Wypożyczalni.

Zapytania dotyczące tego rodzaju wynajmów grupowych powinny być wysyłane na adres
e-mail: roweryintegracyjne@roweryintegracyjne.pl


15. Wypożyczający, z zastrzeżeniem warunków ubezpieczenia roweru, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i za szkody związane z korzystaniem
z niego. Wartość ewentualnych szkód zaistniałych w rowerze określona będzie na podstawie danych wskazanych przez producenta rowerów lub Dolnośląskie Centrum Rowerowe Harfa-Harryson Henryk Charucki.

 
16. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w mieniu spowodowanej kolizją lub udziałem osób trzecich, Wypożyczający ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Operatora Wypożyczalni o tym fakcie, dzwoniąc na następujące numery telefonów: 71 722 34 05 (biuro) lub 500 457 181 (Krzysztof) lub 889 765 633 (Stanisław) lub 888 699 829 (Jowita) oraz niezwłocznie zgłosić fakt kolizji/wypadku z udziałem osób trzecich w najbliższym Komisariacie Policji.
 

17. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Operatora Wypożyczalni o tym fakcie, dzwoniąc na następujące numery telefonów: 71 722 34 05 (biuro) lub 500 457 181 (Krzysztof) lub 889 765 633 (Stanisław) lub 888 699 829 (Jowita) oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju)
w najbliższym Komisariacie Policji.
 

18. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, w przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zagubienia.

 
19. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, osoba piesza), Wypożyczający ma obowiązek poinformowania Operatora Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, na wskazany w punkcie 16. i 17. numer telefonu i pozostania na miejscu do czasu przyjazdu przedstawiciela Wypożyczalni, o ile nie stoi to w sprzeczności z koniecznością uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej. Wypożyczający jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód.

 
20. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Wypożyczającego, wynikających z jego winy. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność do dnia zapłaty wyżej wyminionych obciążeń.
 

21. Bagażnik z tyłu jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do bagażnika nie powinna przekraczać
5 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad jego obręcz, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi.
 

22. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające.

 
23. Operator Wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych
w bagażniku towarów lub przedmiotów zabezpieczonych w sposób nieprawidłowy.

 
24. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower typu “handbike” jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się po ustalonych do tego ścieżkach rowerowych. Nie wolno używać rowerów typu “handbike” w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno także ścigać się oraz
wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 
25. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest producent rowerów, firma Carbonbike lub Dolnośląskie Centrum Rowerowe Harfa-Harryson po wcześniejszym zgłoszeniu przez członka Zespołu Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych.

 
26. Wypożyczający ma obowiązek upewnić się, że rower został zapięty w sposób uniemożliwiający jego nieautoryzowane odpięcie. Elementem wymaganym przy zakończeniu wypożyczenia jest spięcie roweru ze stojakiem przy wiacie rowerowej odpowiednio przygotowanym do tego zapięciem rowerowym.

 
27. Niezwrócenie roweru przez Wypożyczającego po upływie określonego czasu skutkuje wszczęciem postępowania wyjaśniającego dot. niewykonania warunków umowy. Konsekwencją będzie kara finansowa w wysokości 20,00 PLN, za każdą godzinę używania roweru.

  

IV.

 Postanowienia końcowe:

 

1.Akceptując regulamin osoba oświadcza, iż nie jest w żaden sposób prawnie ubezwłasnowolniona i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 
2. Akceptacja Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem
o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz z umiejętnoścą jazdy i znajomością przepisów ruchu drogowego.
 

3. Operator Wypożyczalni zastrzega sobie prawo do niewypożyczenia roweru Wypożyczającemu, jeśli Wypożyczający nie akceptuje warunków Regulaminu, naruszył w przeszłości postanowienia niniejszego Regulaminu, nie zwrócił roweru w wymaganym terminie lub zwrócił go w stanie pogorszonym z winy Wypożyczającego.

 
4. Operator Wypożyczalni jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności dostępna będzie pod adresem www.roweryintegracyjne.pl.Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do Biura Wypożyczalni Rowerów Integracyjnych w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Wypożyczającego oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego.

 
5.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

 
6.  Wypożyczający jest zobowiązany do:

- dbania o powierzony sprzęt, w tym o jego bezpieczeństwo;

- korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z roweru sprawnego i aktywnego telefonu komórkowego;

- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, przepisów miejscowych i zaleceń Operatora Wypożyczalni;

- zwrotu roweru w określonym czasie i stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim rower  został wydany;

- poinformowania Operatora o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w wypożyczonym rowerze;

- poinformowania  Operator o wszelkich szkodach zaistniałych w związku z użyciem sprzętu przez osoby trzecie.

 
7. Korzystanie z rowerów może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.